Geologijos įmonių asociacijos

ĮSTATAI

 IBendrosios nuostatos

 1. Geologijos įmonių asociacija (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės

viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.

 1. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.

2.1. Asociacija turi savo antspaudą, kuriame įrašyta: „Geologijos įmonių asociacija“.

2.2. Asociacijos buveinės adresas: Eišiškių plentas 26, LT-2038, Vilnius

 1. Asociacijos finansiniai metai – sausio 1 diena – gruodžio 31 diena 
 1. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS
 1. 4. Asociacijos veiklos tikslai:

4.1. Dalyvauti formuojant Lietuvos geologijos politiką, rengiant sektoriaus teisinę ir normatyvinę bazę, inicijuoti standartų, taisyklių, metodinių rekomendacijų ir kitų Asociacijos požiūriu reikalingų dokumentų rengimą.

4.2. Atstovauti Asociacijos narių interesams visuomenėje, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose socialiniais, ekonominiais, finansiniais ir darbdavystės klausimais, dalyvauti darbo grupėse ir komisijose, kurios nagrinėja Asociacijos narių veiklos sferos klausimus ir problemas.

4.3. Kaupti metodinę, normatyvinę ir kitokio pobūdžio Asociacijos nariams naudingą informaciją.

4.4. Konsultuoti Asociacijos narius ir teikti jiems metodinę pagalbą.

4.5. Sutelkti Asociacijos narių pastangas žemės gelmių tyrimo ir išteklių naudojimo rinkos plėtrai, siekiant įgyvendinti darnaus vystymosi principus.

4.6. Propaguoti taikomosios geologijos pasiekimus, skatinti naujas tyrimų, gręžimo ir kitas technologijas, aiškinti geologinės informacijos pritaikymo galimybes.

4.7. Vystyti kvalifikacijos kėlimo, profesinio mokymo galimybes, siekti įgyvendinti sąžiningos konkurencijos ir veiklos principus, organizuoti konferencijas, probleminių mokslinių, techninių, gamybinių klausimų aptarimus.

4.8. Analizuoti geologinio pobūdžio darbų rinką, siekti (rengti priemones dėl) jos plėtros, vystyti geologinės veiklos reklamą.

4.9. Plėsti ryšius su užsienio šalių įmonėmis, tarptautinėmis organizacijomis, skatinti Asociacijos narių dalyvavimą tarptautiniuose ir Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose.

IIINARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

5.1. Asociacijos Valdyba prašymą dėl narystės svarsto artimiausiame Valdybos posėdyje, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo gavimo dienos. Asociacijos Valdyba apie priimtą sprendimą informuoja kandidatą elektroniniu laišku ar raštu ne vėliau kaip per 10 dienų.

5.2. Narystė Asociacijoje prasideda po teigiamo Valdybos sprendimo priėmimo dėl narystės Asociacijoje ir kandidato stojamojo įnašo sumokėjimo dienos.

5.3. Asociacijos narys gali išstoti iš Asociacijos, įteikdamas rašytinį prašymą vadovui. Teigdamas prašymą išstoti narys turi būti pilnai sumokėjęs nario mokesčius ar iki tos dienos paskaičiuotas tikslines įmokas. Valdyba prašymą svarsto ne vėliau kaip tris mėnesius nuo gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją raštu arba elektroniniu laišku ne vėliau kaip per 10 dienų.

 1. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka ir pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka (bus priimta eiliniame suvažiavime) tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
 2. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).
 3. Asociacijos narių pareigos:

8.1. laikytis Asociacijos įstatų;

8.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;

8.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

 1. IVASOCIACIJOS ORGANAI
 1. 9. Asociacijos organai yra:

9.1. visuotinis narių susirinkimas;

9.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – vadovas;

9.3. kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba;

9.4. revizorius.

 10. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos.

11. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia vadovas. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų 27 punkte nurodyta tvarka. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 15 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.

 1. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus sprendimus keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją ir tuos atvejus, kai renkami kolegialių organų nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.
 2. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 1/5 Asociacijos narių, Valdyba arba vadovas.
 3. Vadovą renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis narių susirinkimas.
 4. Vadovas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu.
 5. Vadovas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:

16.1. atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;

16.2. priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;

16.3. parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių susirinkimui;

16.4. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

16.5. pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir Asociacijos nariams;

16.6. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

16.7. analizuoja valdybos pasiūlymus;

16.8. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;

16.9. organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;

16.10. atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.

 1. Valdybą 2  metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybą sudaro 7 nariai (įskaitant valdybos pirmininką), kuriais gali būti fiziniai asmenys atskirų geologijos veiklos sričių atstovai – Asociacijos nariai ar/ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.
 1. Renkant valdybos narius, už kiekvieną kandidatą balsuojama atskiru balsavimu. Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.
 2. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
 3. Valdyba:
 4. 21.1. analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir vadovui;

21.2. priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;

21.3. svarsto valdybos narių, Asociacijos narių ir vadovo keliamus klausimus;

21.4. nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius;

21.5.kontroliuoja  visuotinio narių susirinkimo nutarimų įgyvendina;

21.6. sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus.

22. Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas, ne rečiau kaip kartą į ketvirtį. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ jos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma, bet ne mažiau 4 valdybos narių.

 1. VASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
 1. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.
 2. Vadovas per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.
 3. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 2 metų laikotarpiui išrinktas revizorius.
 1. VIASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI 
 1. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami:VĮ Registrų centro leidžiamas elektroninis leidinys „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ Asociacijos svetainėje www.geoasociacija.lt
 2. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu ir patalpinama Asociacijos interneto svetainėje Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.
 3. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina valdyba;
 4. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai. 

VIIASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 1. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos valdyba, vadovaudamasi teisės aktais. 

VIIIASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 1. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 
 1. IXASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA 
 1. 32. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 
 1. XASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA
 1. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
 2. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Įstatai pasirašyti __Geologijos įmonių asociacijos prezidentas Saulius Gegieckas______________________2022-01-20