ANTANO GIEDRAIČIO FONDAS

Antano Giedraičio fondas veikia jau daugiau 25 metų. Ji, atsižvelgiant į Antano Karolio Giedraičio (org. Antoni Karol Giedroyc) kaip pirmojo Lietuvos geologo didelius nuopelnus Lietuvos geologijai 1996 m. įkūrė žinomi šalies geologai  A. Grigelis, V. Juodkazis, V. Kadūnas, V. Narbutas, J. Paškevičius ir P. Suveizdis, 1994 m. gavę Lietuvos nacionalinę mokslo premiją už monografijos „Lietuvos geologiją“ parengimą ir išleidimą.

Pirmąją Antano Giedraičio premija 1999 metais gavo tuomet jaunas mokslininkas, dabar Vilniaus universiteto inžinerinės geologijos ir hidrogeologijos katedros docentas dr. Saulius Gadeikis . 2003 metais premija buvo skirta dr. Miglei Stančikaitei, dabartinei Gamtos tyrimų centro direktoriaus pavaduotojai mokslo reikalams, o trečioji po ilgesnės pertraukos 2009 metais tuometiniam Vilniaus universiteto lektoriui, dabar profesoriui, daktarui Sigitui Radzevičiui.

2019 metais Fondo steigėjai nutarė įsteigti profesinį garbės ženklo apdovanojimą -„Auksinį geologo plaktuką“. Ženklą sudaro stilizuotas geologo plaktukas iš sidabro (Ag 925⁰) su paauksuota plaktuko galvute. Ženklo aukštis 25 mm. Plaktuko kote įrašas mėlyna emale, „Mente et malleo“ („protas ir plaktukas“)

2020 m. vasario 13 d. sutartimi Giedraičio fondo steigėjai perdavė Fondą valdyti Geologijos įmonių asociacijai. Kartų buvo perduota ir garbės ženklo „Auksinis geologo plaktukas“ vardo naudojimo teisė. Geologijos įmonių asociacija pagal sutarties nuostatas sudarė A. Giedraičio fondo valdybą iš aštuonių asmenų atstovaujančių Lietuvos mokslų akademija (1), Vilniaus universitetui (1), Gamtos tyrimų centrui (1), Lietuvos geologijos tarnybai (1), Lietuvos geologų sąjungai (1) ir Geologijos įmonių asociacijai (3 asmenys) ir patvirtino Valdybos reglamentą. Asociacija įsipareigojo organizuoti ir finansuoti garbės ženklo „Auksinis geologo plaktukas“ gamybą, apdovanojimų teikimą ne rečiau kaip kas dveji metai, bei kitus su apdovanojimais susijusius kaštus.

Fondo valdybos užduotis organizuoti apdovanojimo garbės ženklu „Auksinis geologo plaktukas“ procesą, t.y. nustatyti nominacijas, skelbti kvietimą teikti kandidatūras apdovanojimui, atrinkti ir skelbti laureatus. Į pirmąją valdybą buvo pakviesti ir joje sutiko dalyvauti geologų bendruomenėje gerai žinomi asmenys iš visų pagrindinių geologinių įstaigų ir visuomeninių organizacijų: Albertas Bitinas iš Gamtos tyrimų centro, Robert Mokrik iš Lietuvos Mokslų akademijos, Eugenija Rudnickaitė iš VU Geomokslų instituto, Jonas Satkūnas iš  Lietuvos geologijos tarnybos, Vaida Šeirienė atstovaujanti Lietuvos geologų sąjungą. Geologijos įmonių asociaciją Valdyboje atstovauja asociacijos vadovas Saulius Gegieckas ir du Valdybos nariai – Antanas Marcinonis ir Alvydas Uždanavičius. Valdybos pirmininko pareigas pagal Fondo perdavimo nuostatas atlieka Geologijos įmonių asociacijos vadovas. Pagal Fondo valdybos reglamento nuostatas jos įgaliojimų trukmė 4 metai, tačiau narių kadencijų skaičius nėra ribojamas.

A. Giedraičio fondo valdyba svarsto ir iki kiekvienų kalendorinių metų lapkričio 1 d. tvirtina apdovanojimų „Auksiniu geologo plaktuku“ nominacijas bei jas teikia tvirtinti Fondo valdytojui. Valdyba, gavusi Fondo valdytojo sutikimą, iki kiekvienų kalendorinių metų gruodžio 1 d. skelbia kvietimą teikti kandidatūras apdovanojimui. Kandidatai premijai gauti gali būti tik fiziniai asmenys, o kandidatūras apdovanojimui gauti turi teisę siūlyti Geologijos įmonių asociacija, Lietuvos geologų sąjunga, Lietuvos Mokslų akademija, Lietuvos geologijos tarnyba, mokslo ir mokymo  įstaigos bei verslo įmonės, Fondo steigėjai. Laureatus apdovanojimui Fondo valdyba atrenka iki kiekvienų kalendorinių metų balandžio 1 d. Antano Giedraičio fondo laureatų pagerbimo ir „Auksinių geologo plaktukų“ įteikimo ceremonija atliekama kasmetinio Geologų dienos paminėjimo renginyje. Laureatų vardai skelbiami žiniasklaidoje.

Per keturis metus nuo Fondo įsteigto garbės ženklo, „Auksiniu geologo plaktuku“ apdovanotas 32 Lietuvos geologijai nusipelnę asmenys– akademikai, mokslininkai, pedagogai, geologai verslininkai ir kiti Lietuvos geologijai nusipelnę žmones.

2020 metais už reikšmingus pasiekimus geologijos mokslo srityje ir jų sklaidą, bei verslo ir geologijos populiarinimą visuomenėje buvo apdovanoti akademikas dr. A. Grigelis, prof. dr. V. Juodkazis, dr. V. Kadūnas, dr. V. Narbutas, prof. dr. J. Paškevičius ir dr. P. Suveizdis, akademikas dr. Gediminas Motuza-Matuzevičius, prof. dr. Algirdas Jurgaitis, dr. Ona Kondratienė, dr. Valentina Talimaa, hidrogeologas, verslininkas Jonas Banėnas bei tremtinys, geologas ir atsiminimų autorius dr. Saulius Sidaras.

2021 metais už akademinę veikla apdovanoti profesoriai, dr. Valentinas Baltrūnas ir dr. Kastytis Dundulis. Už darbus turinčius didelę reikšmę Lietuvos geologijai – dr. Augustinas Linčius, dr. Rimantė Guobytė, dr. Aleksandras Šliaupa, o dr. Ginutis Juozapavičius už mokslo ir technologijų plėtojimą versle didinant Lietuvos geologijos inovacinį potencialą ir konkurencingumą.

2022 metais už ypač reikšmingą ilgalaikę geologijos mokslo, mokymo ar gamybinę veiklą buvo apdovanoti geologai Viktoras Kemėšis ir Vytautas Antanas Januška, naftos geologijos specialistas, dr. Jevlampijus Laškovas ir Lietuvos respublikinės premijos laureatas, dr. Vincentas Korkutis. Už reikšmingą geologijos viešinimo, populiarinimo ir jaunimo ugdomąją veiklą apdovanota geologė, ilgametė VU darbuotoja, dr. Eugenija Rudnickaitė ir ilgametė pirmojo jaunųjų geologų būrelio Lietuvoje vadovė, mokytoja Janina Anastazija Puronienė. Už mokslo ir technologijų plėtojimą versle didinant Lietuvos geologijos inovacinį apdovanotas žymus Lietuvos hidrogeologas, hab. dr. Antanas Algirdas Klimas ir geologas Donatas Užpalis, ilgametis buvusios Vilniaus hidrogeologijos ekspedicijos vadovas.

2023 metais už ypač reikšmingą ilgalaikę geologijos mokslo, mokymo ar gamybinę veiklą buvo apdovanoti: geologas, geochemikas, fizikinių mokslų (geologija) daktaras Vytautas Baltakis, geologė Vyda Elena Gasiūnienė ir naftos geologas Ignas Vaičeliūnas. Už reikšmingą geologijos viešinimo, populiarinimo ir jaunimo ugdomąją veiklą bei už ypač reikšmingą ilgalaikę geologijos mokslo ir mokymo veiklą geologė, gamtos mokslų (geologija) daktarė Gražina Skridlaitė, už mokslo ir technologijų plėtojimą didinant Lietuvos geologijos inovacinį potencialą ir konkurencingumą hidrogeologas, gamtos mokslų (geologija) daktaras Algirdas Domaševičius. o už nuopelnus akademinėje veikloje, ilgametis VU docentas, gamtos mokslų (geologija) daktaras Rimantas Pranas Gailius.