Geologų įmonių asociacija

Geologijos įmonių asociacija savanoriškas susivienijimas vienijantis Lietuvos geologines įmones.

Asociacijos įmonės atlieka kietųjų naudingųjų iškasenų paiešką ir žvalgybą bei jų gavybos planavimą, gręžinių gręžimą požeminio vandens gavybai bei geotermijai, , hidrogeologinius ir ekogeologinius tyrimus bei inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus.

Asociacija telkia Lietuvos geologijos įmonių potencialą, galintį spręsti pačius įvairiausius tvaraus Žemės gelmių išteklių įsisavinimo ir jų apsaugos klausimus, dalyvauti gyventojų vandens aprūpinimo bei požeminio vandens išteklių kokybės vertinimo projektuose, atlikti potencialių taršos židinių tyrimus, inžinerinius geologinius ir geotechninius statybos objektų vertinimus ir kitus darbus.

Geologijos įmonių asociacija, pelno nesiekianti organizacija, propaguojanti taikomosios geologijos pasiekimus, skatinanti naujų tyrimų metodų ir technologijų įdiegimą, aiškinanti visuomenei geologinės informacijos pritaikymo ir panaudojimo galimybes.

Asociacija pagal galimybes atstovauja Asociacijos narių interesus visuomenėje, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose.

Asociacija aktyviai ir pagal savo galimybes veikia formuojant Lietuvos geologijos politiką, rengiant sektoriaus teisinę ir normatyvinę bazę, inicijuoja reikalingų reglamentų, standartų, taisyklių, metodinių rekomendacijų ir kitų Asociacijos požiūriu reikalingų dokumentų rengimą ir peržiūrą. Asociacija yra LRV ir Aplinkos ministerijos socialinis partneris, Vyriausiosios  tarnybinės etikos sprendimų nuo 2021 m.  įrašyta į Lietuvos respublikos lobistų sąrašą

Nariai

 

 • UAB „Rapasta“
 • UAB Geotestus
 • UAB“Geoinžinerija“
 • UAB GeoFirma
 • UAB Sweco Lietuva
 • UAB“FUGRO BALTIC“
 • UAB Šiaulių hidrogeologija
 • UAB Gelmita
 • UAB „Hidrogeologija“
 • UAB GROTA
 • UAB „Vandens gręžiniai“
 • UAB „Vilniaus hidrogeologija“
 • UAB „GJ Magma“
 • UAB „Hidro Geo Consulting“
 • UAB „Geomira“
 • MB „Drūza“
 • UAB „Ekometrija“
 • Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (nuoroda)
 • Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (nuoroda)
 • Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (nuoroda)
 • Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (nuoroda)
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-1053 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02: 2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ patvirtinimo“ (nuoroda)
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. D1-183 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.03:2012 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“ patvirtinimo“ (nuoroda)
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. D1-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo (nuoroda)
 • Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymas  Nr. 1-104 „Dėl Ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo“ (nuoroda)
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-273 „Dėl Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. D1-286 „Dėl Gintaro išteklių geologinio tyrimo (žvalgybos) ir naudojimo (gavybos) darbų priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-912 „Dėl Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda)
 • Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 patvirtintos Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklės (nuoroda)

Valdymas

Asociacijos vadovas:

Dipl. inž. geologas Saulius Gegieckas. info@geoasociacija.lt; s.gegieckas@gmail.com

Asociacijos Valdyba:

Valdybos pirmininkas-Antanas Marcinonis, (UAB „Grota“); antanas@grota.lt;

Bendroji geologija – dr. Ginutis Juozapavičius (UAB „GJ Magma“), gjmagma@gmail.com;

Inžinerinė geologija – inž. Alvydas Uždanavičius (UAB „Fugro Baltic“), a.uzdanaviciuis@fugro.com;

Gręžyba hidrogeologijos ir kitiems tikslams – Jonas Banėnas (UAB „Hidrogeologija“),jonas@greziniai123.lt;

Ekogeologija ir hidrogeologija –inž. Anicetas Štuopis (UAB „Grota“), anicetas@grota.lt;

Geoterminiai ištekliai –inž. Ingrida Švelnytė – Šarmaitė (UAB „Gelmita“), ingrida@gelmita.lt;

Etika – Mindaugas Vitkus (UAB „Geomira), info@tiriamegrunta.lt.

Revizorė: Vita Legačinskaitė, vita@grota.lt.

Asociacijos buveinės adresas: Eišiškių plentas 26, LT-2038, Vilnius