Inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus  sudaro geologinių, hidrogeologinių, geofizinių, geomechaninių ir geodinaminių žemės gelmių savybių tyrimų statybai visuma. Visi šie tyrimo darbai atliekami pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ ir registruojami Žemės gelmių registre, o ataskaitos vienas egzempliorius teikiamas LGT vertinimui bei saugojimui. 

Priklausomai nuo tyrimų užduočių pobūdžio yra skiriami žvalgybiniaiprojektiniai,  papildomi ir kontroliniai IGG tyrimai.

Projektiniai IGG tyrimai privalomi ypatingųjų ir neypatingųjų bei kultūros paveldo statinių statybosrekonstravimo ir tvarkybos darbų projektams, taip pat kapitalinio remonto projektams, kai keičiamos pamatų konstrukcijos, rengti. Projektinių IGG tyrimų ataskaita:

  • pagal STR 1.04.02: 2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ yra privalomasis statinio projekto rengimo dokumentas.

    Statinio projekto sprendiniai, tikslinamieji ir tikrinamieji skaičiavimai privalo būti grindžiami projektinių IGG tyrimų duomenimis.

  • Pagal STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“ sudėtinė (pagrindinė) geotechninio projektavimo ataskaitos dalis.
  • Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ – ypatingiesiems statiniams –bendrosios dalies priedas, su registro Nr. ir LGT vertinimu, kitiems statiniams – konstrukcinės dalies priedas, su registro Nr.

Inžinerinius geologinius, geotechninius tyrimus atliekančiai įmonei reikalingas LGT leidimas atlikti inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus, bei atitinkamos srities diplomuotas specialistas ne mažesne kaip 3 metų atitinkamo darbo patirtimi.

Norint užsakyti šiuos darbus tyrimų užsakovas ir/ar projekto vadovas privalo užpildyti Reglamente pateiktos formos techninę užduotį, bei susiderinti su Tyrimų vadovu tyrimų apimtys (sutartimi, ar derinant tyrimų programą), kurias be užsakovo keliamų reikalavimų apsprendžia aikštelės geologinės sąlygos, standartai (Eurokodai), statybos techniniai reglamentai ir įvairios žinybinės ar gamintojų rekomendacijos.

Inžineriniai geologiniai tyrimai priklausomai nuo tyrimų apimties, objekto sudėtingumo ir dydžio bei tuo metu esančios darbų konjunktūros ir sezono dažniausiai trunka nuo 1,5-2 iki 6-8 mėnesių, ypač didelių objektų- gali tęstis 1 metus ir ilgiau.

Tyrimus sudaro 1) pasirengimas tyrimams (archyvinės medžiagos ir esamų duomenų apie tyrimų plotą surinkimas, tyrimų ploto apžiūra); 2) tyrimų programos (tyrimų vietų, būdų ir apimčių) sudarymas ir derinimas su tyrimu užsakovu; 3) tyrimų registravimas Žemės gelmių registre; 4) pasirengimas lauko darbams ir lauko darbų vykdymas ( derinimas su atsakingomis ir komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis, leidimų išėmimas, gręžimas ir pakelto grunto (kerno) atpažinimas bei aprašymas bei ėminių paėmimas laboratoriniams tyrimams, lauko bandymai (geotechniniai , geofiziniai ir kt); 5) laboratoriniai tyrimai; 6} ataskaitos paruošimas; 7) pridavimas LGT vertinimui ir saugojimui.

Tyrimų ataskaita tyrinėto statinio statybai galioja 5 metus. Pasibaigus terminui reikalingi kontroliniai tyrimai.

IGG tyrimus atlieka apie pusė Asociacijos įmonių , o 7 tai yra pagrindinė geologinė veikla. IGG tyrimus atlieka:

 
UAB „Rapasta“
UAB Geotestus
UAB“Geoinžinerija“
UAB GeoFirma
UAB Sweco Lietuva
UAB“FUGRO BALTIC“
UAB „Geomira“
UAB GROTA
MB „Drūza“
 
 
 
 
 
 
 

,