Plečiantis miestams, kaimo gyvenvietėms, privačių gyvenamūjų namų statybai, iškyla apsirūpinimo vandeniu  bei  šiluma problema. Jeigu arti nėra centralizuoto vandens  ir šilumos tiekimo linijų arba galimybės prisijungti prie jų, geriausia išeitis – individualios  aprūpinimo  vandeniu , šiluma sistemos   įrengimas  su giluminiais vandens ir šilumos gręžiniais.

 Įmonės atliekančios gręžinių gręžimą vandeniui ir geoterminiam šildymui, turi turėti Lietuvos geologijos tarnybos prie AM (toliau LGT) išduota  leidimą atlikti požeminio vandens ir/ar geoterminės energijos paiešką ir žvalgyba, bei atitinkamos srities diplomuotą specialistą ne mažesne kaip 3 metų atitinkamo darbo patirtimi. Darbai atliekami pagal Užsakovo pageidavimą atsižvelgiant į galiojančius teisinius aktus pagal paruošta bei suderinta  vandens gręžinio, vandenvietės, geoterminio gręžinio ar sistemos projektą. Šie darbai ir gręžiniai registruojami Žemės gelmių Registre.  

Tvarką reglamentuoja Lietuvos Aplinkos Normatyvinis Dokumentas LAND 4:99 „Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarka“

  • Ketinantys įsirengti gręžinį juridiniai ar fiziniai asmenys, įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, kartu su gręžimo įmone turi užpildyti paraišką kurios formą nustato savivaldos institucijos.
  • Paraiška gręžiniams, skirtiems geriamajam vandeniui bei vandens šiluminei energijai vartoti, pateikiama savivaldybės padaliniui, kuris priima sprendimą, dėl gręžinio techninio projekto rengimo.
  • Savivaldybės padalinio teigiama išvada, dėl projekto rengimo yra pagrindas gręžinio projektui rengti.
  • Visiems gręžiniams vandeniui, neatsižvelgus į gręžinio gylį, vartotojų skaičių ir projektinį debitą, nustatyta tvarka, sudaromas projektas.
  • Paraiškos formą, prie paraiškos būtinų dokumentų sąrašą (sklypo ribų planas, toponuotrauka, nuosavybės teisę įrodantys dokumentai ir kt.), nustato savivaldybės institucijos.
  • Projektuojamas yra gręžinys arba visas vandentiekos kompleksas: gręžinys vandeniui, vandentiekio sistema, nuotekų pašalinimo ir valymo įrenginiai.
  • Aplink gręžinį turi būti nustatoma ūkinę veiklą reglamentuojanti sanitarinės apsaugos zona (SAZ), kurios paskirtis- apsaugoti vandeningus sluoksnius nuo galimos taršos: jeigu paimto vandens kiekis neviršija 10m3/d arba šio gręžinio vandenį vartos mažiau kaip 50 žmonių, taip pat gręžinių, skirtų šiluminei energijai ir požeminiam pramoniniam vandeniui vartoti, griežto režimo juosta turi būti ne mažesnė kaip 5 metrai aplink gręžinį, o kitais atvejais-30-50 metrų spinduliu aplink gręžinį, priklausomai nuo vandeningo sluoksnio saugos laipsnio (HN 44:2006).
  • Gręžimo įmonė, įrengusi gręžinį, turi atlikti parengiamąjį išpumpavimą, jo pabaigoje paimti vandens mėginius šiems vandens saugos ir kokybės rodikliams nustatyti:

* viešojo vandens tiekimo gręžiniams ministerijų, žinybų atestuotose arba akredituotose laboratorijose – toksinius ir indikatorinius rodiklius, nurodytus HN 24:2003 [9.16];

* individualaus vandens tiekimo gręžiniams ministerijų, žinybų atestuotose arba akredituotose laboratorijose – pH, savitąjį elektrinį laidį, azoto junginius (NH4, NO2, NO3) ir geležį;

* mineralinio vandens gręžiniams akredituotose laboratorijose – rodiklius, nurodytus HN 28:2003

  • Leidimas naudoti gręžinį yra jo pasas, užregistruotas Lietuvos Geologijos Tarnyboje.

Visus tuos darbus gali   atlikti   šešios Asociacijos įmonės:

UAB „Hidrogeologija“
UAB Šiaulių hidrogeologija 
UAB Gelmita
UAB „Vandens gręžiniai“
UAB „Vilniaus hidrogeologija
UAB „GROTA“
UAB „Hidro Geo Consulting“ 
UAB „Ekometrija“