Apie

 

2003 metų pabaigoje kelių geologine veikla užsiimančių  įmonių sukurta Geologijos įmonių asociacija (toliau Asociacija) – tai Lietuvos Respublikos juridinių asmenų savanoriškas susivienijimas dabartiniu metu vienijanti 17 Lietuvos geologijos įmonių, dirbančių kietųjų naudingųjų iškasenų paieškos ir žvalgybos bei  jų gavybos planavimo srityje, gręžinių gręžimo, hidrogeologijos ir geoekologijos bei inžinerinės geologijos ir geotechninių tyrimų srityse. Asociacijai priklausančios įmonės paskutiniais metais atlieka apie 50 % Lietuvos respublikoje vykdomu geologinės veiklos darbų

Asociacija yra savarankiška, juridinė, nepelno organizacija, propaguojanti taikomosios geologijos pasiekimus, skatinanti naujų tyrimų metodų ir technologijų įdiegimą, aiškinanti visuomenei geologinės informacijos pritaikymo ir panaudojimo galimybes.

Asociacija telkia Lietuvos geologijos įmonių potencialą, galintį spręsti pačius įvairiausius racionalaus Žemės gelmių išteklių bei savybių įsisavinimo ir jų apsaugos klausimus, dalyvauti kaimo ir miesto gyventojų vandens aprūpinimo bei požeminio vandens išteklių kokybės vertinimo projektuose, atlikti potencialių taršos židinių tyrimus, inžinerinius geologinius ir geotechninius statybos objektų vertinimus ir kitus darbus, skatinančius darnaus aplinkos ir visuomenės vystymosi principų įgyvendinimą.

Asociacija pagal galimybes atstovauja Asociacijos narių interesus visuomenėje, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose socialiniais, ekonominiais, finansiniais ir darbdavystės klausimais, dalyvauja darbo grupėse ir komisijose, kurios nagrinėja Asociacijos narių veiklos sferos klausimus ir problemas.

Asociacija aktyviai ir pagal savo galimybes veikia formuojant Lietuvos geologijos politiką, rengiant sektoriaus teisinę ir normatyvinę bazę, inicijuoja reikalingų reglamentų, standartų, taisyklių, metodinių rekomendacijų ir kitų Asociacijos požiūriu reikalingų dokumentų rengimą ir peržiūrą. Asociacija yra LRV ir Aplinkos ministerijos socialinis partneris, Vyriausiosios  tarnybinės etikos sprendimų nuo 2021 m.  įrašyta į Lietuvos respublikos lobistų sąrašą

          Pagal galimybes Asociacija kaupia metodinę, normatyvinę ir kitokio pobūdžio Asociacijos nariams naudingą informaciją, konsultuoja Asociacijos narius, suinteresuotą visuomenę  ir teikia jiems metodinę pagalbą.

               Asociacija, siekia įgyvendinti sąžiningos konkurencijos ir veiklos principus, organizuoja probleminių mokslinių, techninių, gamybinių klausimų aptarimus, analizuoja geologinių darbų rinką, propaguoja bei  aiškina visuomenei geologinių veiklų pobūdį, jų reikšmę darnios ekonomikos vystyme.

Asociacija siekia plėsti ryšius su giminingomis Lietuvos respublikos ir užsienio šalių įmonėmis ir asocijuotomis organizacijomis ir susivienijimais , tarptautinėmis organizacijomis, skatinti Asociacijos narių dalyvavimą tarptautiniuose ir Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose.

Žemės gelmių geologiniai tyrimai:

Gelmių tyrimai yra įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuota veikla, kuriai vykdyti reikalingi nustatytos formos leidimai tirti žemės gelmes o tų tyrimų registracija žemės gelmių Registre yra privaloma.

Pagal Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymą yra šios žemės gelmių tyrimo rūšys:

1) paiešką ir žvalgybą (angliavandenilių,nemetalinių naudingųjų iškasenų vertingųjų mineralų, metalų rūdų, požeminio vandens, geoterminės energijos, žemės gelmių ertmių);

2) kartografavimas (geologinis, hidrogeologinis aerofotogeologinis geocheminis, ekogeologinis, inžinerinis geologinis, geofizinis, naudingųjų iškasenų išteklių);

3) kiti tyrimai (inžinerinis geologinis (geotechninis), ekogeologinis, geofizinis);

Geologijos įmonių asociacijos nariai užsiima beveik visa Lietuvos Respublikoje vykdoma geologine veikla (žemės gelmių tyrimais) išskyrus angliavandenių ir metalo rūdų paiešką ir žvalgybą.

Šiais laikais didžiausią poreikį turi gręžinių gręžimas vandeniui ir geoterminiam šildymui bei inžineriniai geologiniai, geotechniniai tyrimai statyboms. Mažesne apimtimi, tačiau didele svarba pasižymi įvairus žemės gelmių ir vandenviečių stebėsenos (monitoringo) darbai, su aplinkosauga siejami ekogeologiniai tyrimai bei užterštų teritorijų valymai ir stebėsena, naudingųjų iškasenų paieška ir žvalgyba, jų gavybos planų ruošimas.

Įmonės atliekančios gręžinių gręžimą vandeniui ir geoterminiam šildymui, turi turėti Lietuvos geologijos tarnybos prie AM (toliau LGT) išduota  leidimą atlikti požeminio vandens ir/ar geoterminės energijos paiešką ir žvalgyba, bei atitinkamos srities diplomuotą specialistą ne mažesne kaip 3 metų atitinkamo darbo patirtimi. Darbai atliekami pagal Užsakovo pageidavimą atsižvelgiant į galiojančius teisinius aktus pagal paruošta bei suderinta  vandens gręžinio, vandenvietės, geoterminio gręžinio ar sistemos projektą. Šie darbai ir gręžiniai registruojami Žemės gelmių Registre. Atlikti Tais darbai užsiima penkios Asociacijos įmonės

Inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus  sudaro geologinių, hidrogeologinių, geofizinių, geomechaninių ir geodinaminių žemės gelmių savybių tyrimų statybai visuma. Visi šie tyrimo darbai atliekami pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ ir registruojami Žemės gelmių registre, o ataskaitos vienas egzempliorius teikiamas LGT vertinimui bei saugojimui. Apie pusė Asociacijos įmonių atlieka šiuos tyrimus, o 7 tai yra pagrindinė geologinė veikla.

Priklausomai nuo tyrimų užduočių pobūdžio yra skiriami žvalgybiniai, projektiniai ir  papildomi – kontroliniai IGG tyrimai.

Projektiniai IGG tyrimai privalomi statybos, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektams, taip pat kapitalinio remonto projektams, kai keičiamos pamatų konstrukcijos, rengti. Projektinių IGG tyrimų ataskaita:

  • pagal STR 1.04.02: 2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ yra privalomasis statinio projekto rengimo dokumentas.
  • Pagal STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“ sudėtinė (pagrindinė) geotechninio projektavimo ataskaitos dalis.
  • Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ – ypatingiesiems statiniamsbendrosios dalies priedas, su registro Nr. ir LGT vertinimu, kitiems statiniamskonstrukcinės dalies priedas, su registro Nr.
  • Pagal STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS“. neypatingiesiems statiniams – statybos užbaigimo Deklaracijos priedas, su registro Nr.; ypatingiesiems statiniams – su registro Nr. ir LGT vertinimų priedas pateikiant dokumentus statybos leidimui ir statinio užbaigimui (priėmimui).

Inžinerinius geologinius, geotechninius tyrimus atliekančiai įmonei reikalingas LGT leidimas atlikti inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus, bei atitinkamos srities diplomuotas specialistas ne mažesne kaip 3 metų atitinkamo darbo patirtimi.

Norint užsakyti šiuos darbus tyrimų užsakovas ir/ar projekto vadovas privalo užpildyti Reglamente pateiktos formos techninę užduotį, bei susiderinti su Tyrimų vadovu tyrimų apimtys (sutartimi, ar derinant tyrimų programą), kurias be užsakovo keliamų reikalavimų apsprendžia aikštelės geologinės sąlygos, standartai (Eurokodai), statybos techniniai reglamentai ir įvairios žinybinės ar gamintojų rekomendacijos.

Inžineriniai geologiniai tyrimai priklausomai nuo tyrimų apimties, objekto sudėtingumo ir dydžio bei tuo metu esančios darbų konjunktūros ir sezono dažniausiai trunka nuo 1,5-2 iki 6-8 mėnesių, ypač didelių objektų- gali tęstis 1 metus ir ilgiau.

Tyrimus sudaro 1) pasirengimas tyrimams (archyvinės medžiagos ir esamų duomenų apie tyrimų plotą surinkimas, tyrimų ploto apžiūra); 2) tyrimų programos (tyrimų vietų, būdų ir apimčių) sudarymas ir derinimas su tyrimu užsakovu; 3) tyrimų registravimas Žemės gelmių registre; 4) pasirengimas lauko darbams ir lauko darbų vykdymas ( derinimas su atsakingomis ir komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis, leidimų išėmimas, gręžimas ir pakelto grunto (kerno) atpažinimas bei aprašymas bei ėminių paėmimas laboratoriniams tyrimams, lauko bandymai (geotechniniai , geofiziniai ir kt); 5) laboratoriniai tyrimai; 6} ataskaitos paruošimas; 7) pridavimas LGT vertinimui ir saugojimui.

Tyrimų ataskaita tyrinėto statinio statybai galioja 5 metus. Pasibaigus terminui reikalingi papildomi-kontroliniai tyrimai.